Gebruikersvoorwaarden en privacy statement

Gebruikersvoorwaarden
U bent van harte welkom op de website van JOniek. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van JOniek. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. 

Auteursrecht
Het auteursrecht van de informatie die is gepubliceerd op onze website behoort geheel toe aan JOniek, tenzij anders vermeld. Het overnemen van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Hyperlinks naar onze website
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is toegestaan vermits u linkt naar de homepage en deze niet in een frame opneemt. JOniek draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op sites die naar deze website verwijzen. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u naar onze website linkt.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites die door anderen dan JOniek worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. JOniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Privacy en persoonsgeheime informatie
JOniek respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruikgemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantallen en aantal bezoeken. Historische informatie wordt niet verzameld en evenmin opgeslagen. Bezoekers die bezwaar maken tegen het gebruik van hun naam en/of foto's kunnen dit zonder opgave van reden kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van JOniek is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd, valt hier dus buiten.

Privacyverklaring JOniek Begeleiding & coaching
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is JOniek gevestigd te Grathem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64208087.

Persoonsgegevens
JOniek gebruikt uw persoonsgegevens allereerst om met u in contact te treden, met u te bellen of e-mailen, in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt. Er worden alleen gegevens verzameld die JOniek nodig en nuttig acht. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. Soms kan het waardevol zijn om contact op te nemen met scholen of andere deskundigen. In zo'n geval wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.
Gegevens worden bewaard zolang JOniek dit waardevol vindt. Daarnaast is JOniek aan wettelijke en fiscale verplichtingen verplicht om de factuurgegevens 5 jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Beveiliging gegevens
JOniek maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Rechten betrokkenen
JOniek respecteert uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met JOniek.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat JOniek alsmede de producent Hostplek op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Share